Home » Versie 20210203

Versie 20210203

Identiteit

Philip Nitelet
Kauterhof 18
3320 Hoegaarden

0471 87 61 21
privacy@nitelet.be
KBO : 0885.304.845

Algemene factuurvoorwaarden   (versie 20210203)

Onze facturen zijn contant betaalbaar te (woonplaats/zetel van diegene die factureert), zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.


Interesten

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.


In gebrekestelling

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 100.00 per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd (*)


Auteursrechten

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 100.00 per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd (*)


Persoonsgegevens

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.


Geschillen

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van en specifiek , kun u ons benaderen via e-mail