Home » Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Identiteit

Philip Nitelet
Kauterhof 18
3320 Hoegaarden

0471 87 61 21
privacy@nitelet.be
KBO : 0885.304.845

Algemene verkoopsvoorwaarden

(Versie 20210208) 
Algemeen – Bindende kracht

Behoudens schriftelijke overeenkomst, waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden, worden alle opdrachten slechts aanvaard en uitgevoerd onder hierna volgende voorwaarden.

Deze voorwaarden worden geacht door de opdrachtgever gekend en aanvaard te zijn onder onherroepelijke verzaking aan de eigen algemene voorwaarden, en worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de opdracht bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daarop volgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten.

Indien partijen voor een of meer der welbepaalde opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte daarvan, blijven de voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige of verdere offertes, opdrachten en overeenkomsten.

Offerte

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur tenzij anders vermeld. Prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief BTW. 

Betalingsvoorwaarden

Al de facturen van Nitelet Consulting and Services zijn op vervaldatum betaalbaar.

Bij laattijdige betaling op vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente te verhogen met 1%. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00 als schadevergoeding.

Bij iedere laattijdige betaling, evenals bij iedere niet-naleving van een (specifieke) verplichting in hoofde van de opdrachtgever, zal Nitelet Consulting and Services bovendien het recht hebben, zonder aanmaning en van rechtswege, de uitvoering van welk danige prestaties op te schorten en slechts te hervatten na betaling respectievelijk naleving van alle verplichtingen.

Annulatie

Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, is hij gehouden tot betaling aan Nitelet Consulting and Services van het op dat ogenblik reeds gepresteerde werk en al bijhorende goederen en kosten , met daarnaast een minimum van 25% van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van Nitelet Consulting and Services om de volledige nakoming van de overeenkomst en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Garantie

Nitelet Consulting and Services geeft een ‘goede werkings’-garantie op de door haar geleverde diensten voor een periode van 6 maanden vanaf factuurdatum. Alle andere garantie vallen onder de wettelijke termijnen of de termijn van derde partij . Nitelet Consulting and Services zal in ieder het aanspreekpunt zijn betreffende garantie.

De garantie kan niet ingeroepen worden in geval van oneigenlijk gebruik, nalatigheden, schade veroorzaakt door een externe oorzaak en slijtage.

Aansprakelijkheid

Enige vertraging in de uitvoering van de opdrachten door Nitelet Consulting and Services kan geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding.

Nitelet Consulting and Services kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar opdracht ten gevolge van de beperkingen eigen aan het voorwerp van de opdracht en/of beperkingen opgelegd door een autoriteit van wie redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij bevoegd is.

Alle opdrachten uitgevoerd door Nitelet Consulting and Services houden een middelenverbintenis in. Dit houdt in dat Nitelet Consulting and Services zich steeds zal inspannen om de opdracht naar best vermogen en volgens de regels van de kunst in de informaticapraktijk uit te voeren.

De aansprakelijkheid van Nitelet Consulting and Services, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers, aangaande de geleverde diensten, is uitgesloten voor elk verlies of schade, veroorzaakt door of ontstaan ten gevolge van hetzij een onjuiste of nalatige uitvoering, hetzij een gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan opzet of grove fout.

In dat geval is de aansprakelijkheid per opdracht beperkt tot een bedrag van € 1.250,00. Het woord “opdracht” bevat steeds alle kleine deelopdrachtjes i.v.m. een opdracht. De afbakening van de specifieke opdracht zal blijken uit de omschrijving ervan in een prijsofferte of uit een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Nitelet Consulting and Services met betrekking tot een bepaalde dienstverlening.

Rechtsverval

Elke klacht of vordering tegen Nitelet Consulting and Services moet ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden die volgt op het uitvoeren van de opdracht – aldus voor de administratieve afhandeling ervan – zo niet treedt van rechtswege rechtsverval op.

In gebrekestelling

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 100.00 per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd 

Uitbestedingen

Nitelet Consulting and Services behoudt het recht om deelopdrachten uit te besteden aan derden of externe freelenancer mits een voorafgaande schriftelijke of stilzwijgende toestemming van de opdrachtgever.

Toepasselijk recht – Bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, bevoegd en zulks onverminderd het recht van Nitelet Consulting and Services om de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de rechtbanken van diens woonplaats en/of maatschappelijke zetel.